ധ Beginning reader Santiago De Compostela (Español) (Sèrie 4) printable උ Author Anxo Quintela Jordi Puig ඥ ധ Beginning reader Santiago De Compostela (Español) (Sèrie 4) printable උ Author Anxo Quintela Jordi Puig ඥ Santiago de Compostela, amb la seva famosa catedral com a eix, s dest d un dels tres camins de peregrinaci , amb Roma i Jerusalem, de l occident cristi De la m d Anxo Quintela i Jordi Puig descobrirem una ciutat de pedra i cel, de molsa i pluja, que des de l edat mitjana exerceix tal atracci sobre les persones, creients o no, que les impulsa a fer cam per con ixer la. Camino the Way of St James is a large network ancient pilgrim routes stretching across Europe and coming together at tomb in Spanish Compostela north west Spain Santiago De Compostela (Español) (Sèrie 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *